PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

URBANISM

  Acte necesare in vederea emiterii certificatului de nomenclatura stradala (imobile cu sau fara constructii)

Cerere tip

Act de proprietate (copie xerox)

Planul de situatie din documentatia cadastrala (copie xerox)

Fisa bunului imobil din documentatia cadastrala (copie xerox)

Adeverinta intravilan - daca la momentul cumpararii imobilul era in extravilan

B.I. sau C.I. persoane fizice (copie xerox)

C.U.I. persoane juridice (copie xerox)

  Acte necesare in vederea avizarii de vecinatate a planului de amplasament si a procesului verbal de vecinatate

Cerere tip

Act de proprietate (copie xerox)

Procesul verbal de vecinatate

Documentatia cadastrala (original)

Documentatia cadastrala (suport electronic)

B.I. sau C.I. persoane fizice (copie xerox)

C.U.I. persoane juridice (copie xerox)

  Acte necesare pentru aporbarea documentatiilor de urbanism PUD sau PUZ inaintate spre analizare si aprobare

Cerere tip

Dovada achitarii taxei de exercitare a dreptului de semnatura la R.U.R.

Copie certificat de atestare a dreptului de semnatura

Avizele solicitate prin C.U.

Titlul/titluri de proprietate asupra imobilului sau imobilelor care fac obiectul documentatiei de urbanism

Extras de carte funciara pentru informare (original), actualizata la zi

Documentatia de urbanism in doua exemplare intocmita in conformitate cu continutul cadru aprobat semnata si stampilata cu semnatura R.U.R.

Documentatia in format electronic, fisier PDF + planuri fisier DWG

Acordul autentic al tuturor proprietarilor de imobile care fac obiectul documentatiei de urbanism

  Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism pentru constructii definitive, desfiintari si imprejmuiri

Cerere tip

Extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului emis de Primaria Orasului Dabuleni (original + copie)

Plan de situatie de ridicare topo vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta - 1 exemplar

Plan de situatie de ridicare topo vizat de O.C.P.I. cu propunerea constructiilor specificand constructiile vecine regiuni de intaltime, cotele, retragirile conform P.U.Z., P.O.T., C.U.T (original + copie)

Plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara 1:1000) (original + copie)

Copie act de proprietate si copie C.N.S.

Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

Stuatia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal

Extras de carte funciara pentru informare (original) in termen de valabilitate

Acte necesare prelungirii valabilitatii certificatului de urbanism

Cerere tip

Certificat de urbanism in original

Foto cu situatia existenta

Acte necesare pentru eliberarea extraselor din PUG (PUZ, PUD) dupa caz, pentru terenuri cu sau fara constructii

» DEZBATERE - PROIECT PUZ

» DEZBATERE - PROIECT PUZ
» DEZBATERE - PROIECT PUZ
» DEZBATERE - PROIECT PUG
» Anunt - Plan urbanistic general
» ANUNT - - PLAN URBANISTIC GENERAL - ORAS DABULENI
» Anunt - demararea procedurilor pentru obtinerea autorizatiilor de transport si autorizatiilor taxi
» ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - MODERNIZARE STR. ALEXANDRU VLAHUTA si STR. THEODOR AMAN
» Descarca - Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
» Descarca - Cerere vizare vecinatate plan amplasament
» Descarca - Cerere aprobare documentatii urbanism PUD/PUZ
» Descarca - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
» Descarca - Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
» Descarca - Cerere tip eliberare PUZ
» Anunt - Autorizatii taxi