PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI ORASULUI DABULENI

Conform art. 117 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

   a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;

   b) participa la sedintele consiliului local;

   c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar precum si intre acestia si prefect;

   d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;

   e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

   f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;

   g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

   h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local si de primar, dupa caz.