PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

PREZENTARE LOCALA

PREZENTARE LOCALĂ – ORAȘUL DĂBULENI


TIPUL DE RELIEF AL COMUNITĂȚII

Orașul Dăbuleni este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, cu patrimoniu propriu și autonomie locală realizată de către autorități ale administrației publice locale alese prin vot liber, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de lege.

Localitatea Dăbuleni a fost declarată oraș, conform Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, localitatea Dăbuleni este de rangul III.

            Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 410/1991 privind stabilirea categoriei județelor, municipiilor și orașelor, Dăbuleniul este oraș de categoria a II-a, având 12.196 de locuitori.

 Orașul Dăbuleni este situat în Câmpia Olteniei, în partea de sud-est a județului Dolj, la o distanță de 80 km de municipiul Craiova, 45 km față de municipiul Caracal și 35 km față de orașul Corabia.

            Între Dăbuleni și capitala României, municipiul București, există o distanță de 210 km.

            Orașul Dăbuleni se învecinează la Nord cu comuna Amărăștii de Jos, la Est cu județul Olt, la Sud cu fluviul Dunărea și la Vest cu comuna Călărași.

            Principalele drumuri sunt: DN 54A, care străbate orașul Dăbuleni de la est la vest, prin care se realizează legătura cu municipiul Craiova, și DJ Dăbuleni – Caracal, care străbate orașul Dăbuleni de la sud la nord.

Orașul Dăbuleni se află amplasat în zona dunelor de nisip ale văii Dunării, având ca limită nordică partea de sud a dealului Ocolna, situat la 11 km de localitate, acest deal având cea mai mare altitudine – 122 m – față de dunele de nisip aflate pe teritoriul localității Dăbuleni.

            Acesta este motivul pentru care se spune uneori că Dăbuleniul este așezat în așa-zisa „Sahara a Olteniei”.

Localitatea Dăbuleni se încadrează în tipul de climă continentală excesivă. Această climă se caracterizează în general prin veri calde, cu temperaturi medii până la 22-24 grade în luna iulie și ierni aspre, cu temperaturi medii între -3 și 6 grade în luna ianuarie.

În zona Dăbuleniului, vântul este un element climateric foarte important, deoarece frecvența și tăria cu care bate aici produce iarna scăderi de temperatură, topirea zăpezilor primăvara și mai ales uscarea și spulberarea nisipurilor pe timpul verii.

           

Specialiștii au identificat pe solurile nisipoase din zona Dăbuleniului peste 300 de specii de plante, iar în aluviunile și solurile lacovistite din Lunca Dunării cca. 700 de specii de plante. Numărul speciilor de plante care se dezvoltă aici – cca. 1000 – este foarte mare, dacă se ia în considerare faptul că pe întinsul țării se găsesc cca. 3700 de specii.

            Din vegetația lemnoasă care se dezvoltă aici, cea mai mare parte este deținută de salcâm, care a fost plantat pe solurile nisipoase, unde rezistă foarte bine.

            În Lunca Dunării se găsesc salcia, plopul, răchita, mai rar dudul și stejarul.

            În ceea ce privește fauna, în zona Dăbuleni se poate vorbi de o faună de stepă, în care se găsesc iepurele de câmp, popândăul, șoarecele de câmp, dar și vulpea, căpriorul și chiar mistrețul. Dintre păsări se află rața sălbatică, lișițele, țigănușul, care trăiesc în canalele de irigat care s-au realizat după desecarea bălților, fazanul, potârnichea și altele.

            Solurile la Dăbuleni sunt destul de diversificate. Aici se întâlnesc următoarele tipuri de soluri:

            - grupa cernoziomurilor ciocolatii și levigate de terasă, care cuprinde:

            a) cernoziomul ciocolatiu;

            b) cernoziomul levigat.

            - grupa nisipurilor și a solurilor nisipoase în diferite grade de humificare:

            a) sol nisipos, humificat;

            b) sol nisipos negru;

            c) sol puternic humificat.

            - grupa cernoziomurilor levigate de luncă;

            - grupa lacoviștilor;

            - grupa solurilor aluvionare.

            Fluviul Dunărea constituie granița de Sud a orașului Dăbuleni, fiind și cea mai importantă resursă hidrologică a orașului. De altfel, orașul Dăbuleni este oraș de frontieră la granița cu vecinii noștri bulgari. Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, din Germania și își are punctul de vărsare la Sulina. Lungimea totală a Dunării este de aproximativ 2860 km, din care 1075 km se află pe teritoriul României și circa150 km de-a lungul județului Dolj. Fluviul ca atare, precum și bălțile pe care le formează prin inundare oferă zonei un potential piscicol și pescăresc important, însă valorificat puțin în ultimii ani.

Pânza freatică este cantonată în depozitele cuaternare din luncile râurilor. În cazul orașului Dăbuleni, straturile acvifere freatice din lunca Dunării sunt alcătuite din nisipuri și pietrișuri, cu intercalații de bolovănișuri la partea inferioară. Nivelul piezometric se află la adâncimi de 0,5-3mm. Alimentarea orizonturilor acvifere se realizează pe toată suprafața lor din precipitații, din râuri și temporar din canalele de irigații.

FORMAȚIUNI NATURALE EXISTENTE

În partea de sud a localității, la aproximativ 8 km, trece fluviul Dunărea.

            În perioada 1961-1965, toate bălțile care existau în această zonă pe marginea Dunării au fost desecate, teritoriile astfel obținute fiind redate agriculturii.

            Apa Dunării a săpat în Câmpia Olteniei văi adânci și terase bine conturate, pe teritoriul Dăbuleniului întâlnindu-se: Terasa Petrișorului, Terasa Flamandă, Terasa Băilești și Terasa Lunca Dunării.

            Terasa Petrișorului este cea mai înaltă terasă a Dunării de la marginea podișului Getic, cota sa cea mai înaltă atingând 122 m.

            Terasa Flamandă are o altitudine cuprinsă între 50 și 100 m, iar Terasa Băilești are o altitudine de 25-40 m.

            Terasa Dunării cuprinde albia Dunării și terenurile ocupate de fostele bălți și gârle care au fost desecate.

            Cea mai mare dună de nisip de pe teritoriul orașului Dăbuleni este Duna Posodari sau „La Cetate”, care reprezintă zonă protejată, stabilită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Șecțiunea  a III-a – zone protejate.

            Vânturile reprezintă și astăzi un rol important în modelarea reliefului actual datorită regimului stepic, cu precipitații reduse, mai ales în anii secetoși. Dunele semi consolidate și mobile sunt supuse continuu acțiunii vânturilor.

 

SUPRAFAȚA; NUMĂR DE LOCUITORI

Orașul Dăbuleni se întinde pe o suprafață de 18303 ha, din care 1048,20 ha intravilan, iar extravilan 17255 ha.

 Rețeaua stradală a localității Dăbuleni cuprinde un număr de 105 străzi, însumând 82,56 de km.

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 85% de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 75% de stat. Proprietate publică – 5443 ha, Proprietate privată – 12860 ha.

Suprafața agricolă totală este alcătuită din teren arabil în cea mai mare parte – 12860 ha, pășuni și fânețe 701 ha și vii și livezi 355 ha.

Fondul forestier acoperă 3265 ha, ocupând locul doi în structura suprafeței administrative a orașului – 18% din totalul suprafeței administrative – și este reprezentată de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.

Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Dăbuleni este de 453 ha, reprezentând 2,36% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți.

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 54A, care realizează legătura orașului Dăbuleni cu Craiova și Calafat, DJ 542 Dăbuleni-Caracal, care străbate orașul de la sud la nord, intersectând DN54A în interiorul localității. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulație, importanță sporită și de numărul mare de navetiști care le folosesc. Rețeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Dăbuleni, este în prezent în lungime de aproximativ 82,56km. 

 

Categorie drum

Total (km),

Din care:

Drumuri asfaltate

Drumuri de pământ

Drumuri

Reabilitate/modernizate în per. 2008-2016

Drum comunal

5.00

1.00

4.00

1.50

Drum vicinal

125.77

 

125.77

 

Străzi

82.56

8.50

74.06

3.76

Total

213.33

9.50

203.83

5.26

 

Conform datelor oficiale ale Recensământului efectuat în anul 2011, populația stabilă a Orașului Dăbuleni însumează un număr de 12182 locuitori, în scădere cu aproximativ 12% față de anul 2002, când Recensământul indica un număr de 13888 locuitori. Scăderea numărului populației se datorează în principal migrației în străinătate și către orașele învecinate, care oferă mai multe oportunități în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă.

Aceste date plasează Dăbuleniul pe locul 5 în județul Dolj, municipiul Craiova deținând peste 40% din populația județului. Din totalul populației, 5917 persoane sunt de sex masculin (48.57%) ; și 6265 persoane de sex feminin (51.43%):

  • persoane între 20-24 ani – 702
  • persoane între  25-29 ani – 753
  • persoane între 30-34 ani – 704
  • persoane între 35-39 ani – 856
  • persoane între 40-44 ani – 935
  • persoane între 45-49 ani – 856
  • persoane între 50-54 ani – 754
  • persoane între 55-59 ani – 882
  • persoane între 60-64 ani - 827 

Densitatea populației în orașul Dăbuleni este de 66,56 locuitori/kmp, situându-se sub media pe județ (89 locuitori/kmp).

După etnie, locuitorii din Dăbuleni sunt în proporție de peste 97% români și doar 1,30% reprezintă populația de etnie romă. La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate.

            Spațiile locative din orașul Dăbuleni însumează la sfârșitul anului 2016 un număr de 3875 locuințe din care 99.9% aflate în proprietate private. Numărul de locuințe a înregistrat de la an la an o creștere ușoară, cu o medie de 32 noi locuințe construite anual în perioada 2013-2016.

 Evoluția fondului locativ din orașul Dăbuleni în perioada 2013- 2016 

An

Total locuințe

(număr)

Total suprafață locuibilă (mp)

Proprietate publică (număr)

Proprietate private (număr)

2013

3811

224475

2

3696

2014

3843

230358

2

3685

2015

3875

234645

2

3685

2016

5000

302767

2

3875

 

 

TIPUL DE CALIFICARE. FORȚĂ DE MUNCĂ

Orașul Dăbuleni se poate mândri cu oameni calificați care de-a lungul timpului au adus numele localității pe buzele tuturor românilor, cum ar fi:

·         Ionela Prodan – care a dus cântecul popular cu specific zonal la nivel național și internațional,

·          Mișu Negrițoiu – cunoscut astfel: 1990-1992-Președinte al Agenției Române de Promovare a Investițiilor străine și Asistenței Economice din străinătate; 1992-1993-Ministru de Stat, Președinte al Consiliului de Coordonare Strategie și Reformă; 1994-Consilier prezidențial; etc,

·         Titu Păsculescu – Profesor emerit, Fondator și Dirijor al Corului Dăbuleniului,

·         Ștefan Petrescu – Autor al Monografiei Dăbuleniului,

·         Ghiță Nicolae – cunoscut component al echipei de fotbal Universitatea Craiova

·          Actualul primar al orașului Dăbuleni, Aurel Băjenaru, care după o carieră de succes în magistratură .– Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, timp de peste 10 ani - se întoarce cu mândrie și dedicare pe plaiurile natale pentru a fi prezent la rezolvarea problemelor localnicilor, contribuind la o reabilitare a folosinței și a termenului de administrație publică.

Dăbuleniul asigură parcurgerea învățământului preșcolar, prin cele 5 grădinițe care funționează la nivelul localității, 4 școli gimnaziale, 1 liceu cu clase de profil filologic si profil real, care în acest an a reușit să aducă noutatea unei profesionale cu profil sanitar, avănd în vedere cererea tot mai mare pentru acest domeniu de perfecționare. Un procent de aproximativ 60% din absolvenții de liceu urmează cursurile unei instituții de învățământ superior.  

Numărul total al elevilor și preșcolarilor din cadrul instituțiilor de învățământ susmenționate este de cca. 1607.

            Principala ocupație a cetățenilor din orașul Dăbuleni rămâne însă, cultivarea fructelor și legumelor, în special a pepenilor verzi, dar și a tomatelor și a altor legume și fructe.  Consiliul Local Dăbuleni are înregistrată la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, marca individual DĂBULENI CASA PEPENILOR.

Totodată, terenurile agricole din jurul localității oferă condiții optime pentru cultivarea viței de vie și a piersicilor.

Oamenii din localitate sunt recunoscuți pentru hărnicia lor, produsele cultivate de ei fiind vândute în întreaga tară. Calitatea incontestabilă, determină recunoașterea produselor agricole pe piața românească, fiind produse obținute prin utilizarea unor tehnologii de ultimă oră.

Trebuie însă menționat faptul că, deși principala activitate a locuitorilor este agricultura, zona dispune și de potential turistic, desi unul încă neexploatat așa cum s-ar cuveni, căci Dăbuleniul este parte a sitului natural- NISIPURILE DE LA DĂBULENI ȘI CASA PĂDURII DIN PĂDUREA POTELU-despre care vom face vorbire într-un capitol aparte.

Există și activitate în comerț la nivelul orașului, în special în zona comerțului agricol. 

 

SUPRAFEȚE TERENURI PENTRU VÂNZARE. SUPRAFEȚE TERENURI PENTRU ASOCIERE-PUBLIC ȘI PRIVAT-INTRA ȘI EXTRA VILAN

Unitatea Adminstrativ-Teritorială Dăbuleni dispune de o suprafață de 50 ha teren pentru asociere care este localizat având deschidere la DN54A Dăbuleni-Corabia.

 

COMPANII PRODUCĂTOARE DE BUNURI ȘI SERVICII

            În prezent, la nivelul orașului Dăbuleni, sunt înregistrați un număr de 148 de agenți economici. Dintre aceștia, 141 sunt activi, iar un număr de 7 sunt în situație sau amenințate de faliment. Cea mai mare parte a acestora, respective un procent de peste 50%, își desfășoară activitatea în domeniul comerțului și repararea autovehiculelor. Pe locul doi, ca și număr, sunt cele care au activitate în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului.

 

NUMĂR DE PORCINE, OVINE, ALTE ANIMALE

ANIMALE

NUMĂR/AN

BOVINE

353

PORCINE

2500

OVINE

3700

CAPRINE

3650

CABALINE

385

PĂSĂRI

25000

ALBINE-FAMILII

144

 

 
 

CEREALE CULTIVATE

CEREALE CULTIVATE

SUPRAFAȚA RECOLTATĂ

(hectare)

PRODUCȚIA OBȚINUTĂ

(tone)

Cereale pentru boabe

5638

14114.3

Leguminoase

13

13

Floarea-soarelui

103

83

Plante pentru alte industrializări

5

5

Cartofi

140

1075

Pepeni verzi

760

26600

Pepeni galbeni

200

3000

 

                         PARTICULARITATEA ZONEI

 Orașul Dăbuleni este situat în sudul Olteniei, în partea de sud-est a județului Dolj, într-o zonă, denumită și "Sahara Olteniei".

 Prin drumul național DN 54A se realizează legătura orașului cu municipiul Craiova, aflat la o distanță de circa 80 km, și cu municipiul Calafat, aflat la o distanță de circa 100 km și care este port fluvial pe Dunăre și un important punct de trecere a frontierei cu Bulgaria.

Având o suprafață de 18.303 hectare, orașul Dăbuleni se învecinează cu următoarele unități teritoriale:

-          comuna Amărăștii de Jos (Nord)

-          fluviul Dunărea (Sud)

-          portul Bechet și comuna Călarași (Sud-Vest)

-          județul Olt (Est)

 

 Cea mai veche atestare documentară a Dăbuleniului este datată din 5 iunie 1494, când, Vlad Călugărul, „domn a toată Țara Ugrovlahiei”, a întărit cu semnătura sa stăpânirea moșiei numită „Recica Dabului cu bălțile și cu tot hotarul Dabului lui Cîrjeu cu fiii lui Drăghici, Voinea, Stanciul și Radul [...]”

Satul Recica Dabului – orașul Dăbuleni de azi – este menționată ca așezare locuită pe 25 aprilie 1539, într-un document emis de Domnitorul Radu Paisie, prin care întărea stăpânirea boierului Detco din Brâncoveni asupra satului Recica Dabului, satul devenind din sat liber de moșneni, sat dependent, locuitorii devenind rumâni pe moșia boierilor Brâncoveni.

Denumirea Dăbuleni apare oficial într-un document din 24 aprilie 1664.

În anul 1668, odată cu urcarea pe tronul Țării Românești a lui Constantin Brâncoveanu, satul Dăbuleni devine sat domnesc. In 1713 Constantin Brâncoveanu a dat ca zestre fiului său, Radu, moșia Dabului cu toți robii aflați pe ea - in 1714 acesta este decapitat.

În 1832 Grigore Brâncoveanu moare și lasă prin testament toată averea soției sale, Safta Brâncoveanu. Aceasta a hotărât să construiască pe moșia Dăbuleni un spital care să poarte numele Brâncovenilor.

In 1835 se pun bazele fundației Bănesei Safta Brâncoveanu, denumit Spitalul Brâncovenesc, din care făcea parte și Spitalul Brâncovenesc Dăbuleni. Spitalului Brâncovenesc și biserica zidită de Domnița Bălașa (fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu) au devenit in anul 1837 Așezămintele Brâncovenești. Între Epitropia Așezămintelor Brâncovenești și locuitorii satului Dăbuleni s-au iscat multe neînțelegeri din cauza dărilor grele pe care arendașii moșiilor respective le impuneau țăranilor.

La cartografia județului Romanați din anii 1844-1845, se arată că satul Dăbuleni, proprietate a Spitalului Brâncovenesc (construit de Safta Brâncoveanu) s-a unit cu satul Broasca și satul Ciungu și astfel, comasarea lor a format comuna Dăbuleni, care ulterior, în anul 2004 a devenit oraș.

Odată cu apariția Legii Rurale promulgată de A.I. Cuza la data de 14 (26) august 1864 au fost împroprietăriți pe locuri de case și pe vii 802 săteni, întreaga suprafață cuvenită locuitorilor fiind de  3.395 ha si 3.598 m.

Epitropia Așezămintelor Brâncovenești scăpase de la expropriere întreg izlazul comunei cu respectabila suprafață de 2.457 ha.

În anul 1909 începe construcția spitalului din Dăbuleni, spital ce a intrat în funcțiune la 5 iunie 1911.

In 1929, Epitropia Așezămintelor Brâncovenești părăsește izlazul pentru că primește o suprafață dublă în Balta Brăilei  - la Pietroiu - izlazul rămânând locuitorilor comunei Dăbuleni.

Ultimul descendent, prințul Constantin Basarab Brâncoveanu, prim episcop al Așezămintelor Brâncovenești, va arenda comunei Dăbuleni, pe termen de 50 ani, cu drept de prelungire (arenda 1 leu anual), o suprafață de 30 ari pentru a se construi localul unei școli ce se va numi ”Vodă Constantin Brâncoveanu”, inaugurarea având loc la 29 august 1934 - azi Școala Nr.1 Dăbuleni.

La 15 noiembrie 1935 tot pe Așezămintele Brâncovenești ia ființă și Căminul Cultural afiliat la Fundația regală cu ordinul nr. 10956 din 10 decembrie 1935.

Înainte de al Doilea Război Mondial (1939 – 1945), pe teritoriul Dăbulenilor, "în vale" a existat o zonă umedă, alimentată periodic de revărsări ale apelor Dunării, cu multe bălți și stufăriș, loc unde oamenii pescuiau și de unde procurau trestie și papură pentru folosința în gospodărie. Acest loc este cunoscut azi sub numele „în baltă”. Zona a fost modificată în urma desecărilor practicate de regimul comunist, devenind propice pentru agricultura (grau, porumb, pepeni).

Fiind localizat în "Sahara Olteniei", orașul Dăbuleni are un relief format din câmpii și lunci acoperite cu dune de nisip. În partea de sud se găsesc suprafețe cu aspect neted de coline care urcă până la extremitatea nordică a teritoriului, cea mai mare altitudine fiind 122 metri (Terasa Petrișorului).

Apa fluviului Dunărea, care se afla la o distanță de aproximativ 7 km, a săpat de-a lungul timpului pe teritoriul localității văi adânci si terase. Terase precum sunt Terasa Petrișorului, Terasa Flamandă, Terasa Băilești și Terasa Lunca Dunării s-au format în depozitele fluvio-lacustre ale Pleistocenului inferior în timpul Pleistocenului mediu și superior, în timpul unor oscilații climatice și pe fondul înălțării neotectonice. Depozitele cele mai apropiate de suprafață sunt stratele de Cândești (nisipuri și pietrișuri în alternanță cu argile și argile nisipoase) și stratele de Frătești, care reprezintă partea superioară a Pleistocenului inferior, având o grosime care scade la de la nord la sud, fiind reprezentate de un orizont de pietrișuri cu nisipuri. Ele constituie ultimele formațiuni de origine fluvio-lacustră. Stratele de Frătești, câmpurile inter fluviale și o parte din terasele mai înalte sunt acoperite de o cuvertură de loess și depozite loessoide. În schimb, terasele joase ale Dunării sunt acoperite de nisipuri.

Tocmai aceste nisipuri au făcut ca Dăbuleniul să fie declarat ”Arie naturală protejată” – cu codul ROSPA0135 ”Nisipurile de la Dăbuleni” – arie specială de protecție avifaunistică.

Ariile de protecție specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate desemnate pentru protecția speciilor de păsări, mai ales a celor prevăzute în anexele 3 ți 4 ale Ordinului ministrului mediului nr. 1196/2016 privind aprobarea planului de management și al Regulamentului sitului Natura 2000, al căror scop este conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice acestora.

Situl ”Natura 2000” ROSPA0135 ”Nisipurile de la Dăbuleni” – arie de protecție specială avifaunistică a fost desemnat în anul 2011 prin H.G 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, pentru conservarea populației a 14 specii de păsări, printre care: egreta mică, stârcul de noapte, barza, rața roșie, lopătarul, dumbrăveanca, presura de grădină, cioara de semănătură, etc.

            Situl ”Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni” este situat în regiunea de dezvoltare Sud pe raza teritorială a localităților Gura Padinii, Grojdibodu și Ianca din județul Olt și Dăbuleni și Călărași din județul Dolj, aflându-se pe o suprafața de 11.035 ha. Limitele sitului ”Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni” au fost stabilite prin H.G 1284/2007.

Situl ”Natura 2000 Nisipurile de la Dăbuleni include complet Rezervația naturală ”Casa Pădurii din Pădurea Potelu” – arie protejată de interes național 2667 care se întinde pe o suprafață de 1,5 ha.

Rezervația naturală ”Casa Pădurii din Pădurea Potelu” este o rezervație naturală de categoria IV și a fost desemnată prin legea nr. 5/2000-zonă protejată, pentru conservarea populațiilor a trei specii de păsări, o specie de insecte, patru specii de amfibieni, două specii de reptile și șase specii de mamifere.

            Situl este situat în totalitate în bazinul hidrografic al Dunării care formează limita de sud a sitului, pe o lungime de circa 25 de km. De la nord-vest la sud-est, situl este străbătut de canalul C0 pe o lungime de circa 8 km. De asemenea, in sit există în prezent o rețea de canale de irigații. Unele dintre acestea, au apă permanent, altele sunt temporar inundate. Această rețea de canale a fost amenajată pe fosta Baltă a Potelului, care se întindea pe o suprafață de 7000 ha și care a fost asanată în urmă cu 40 de ani, o dată cu construirea sistemului de irigații Sadova-Corabia în anii 1969-1974. 

De asemenea, vom introduce tot la capitolul ”Particularitatea Zonei” faptul că la Dăbuleni se practică agricultura la un nivel ”aparte” -  orașul Dăbuleni este recunoscut la nivel național ca fiind producătorul și furnizorul principal de pepeni verzi și galbeni, putându-se demonstra această afirmație, atât prin datele statistice privind producția anuală de pepeni, care este de 40.000 – pepeni verzi și 6000t – pepeni galbeni, dar și prin faptul că Dăbuleniul este înscris la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, cu marca individuală – ”Dăbuleni Casa Pepenilor”.

 

NEVOI DE INVESTIȚII

  Astăzi, Dăbuleni este un oraș cu funcții urbane insuficient dezvoltate, un oraș preponderent agricol. Una dintre problemele importante cu care se confruntă Dăbuleni, ca și majoritatea orașelor din România, este infrastructura de bază insuficient dezvoltată, care are consecințe reale negative asupra economiei orașului, precum si asupra economiei localităților rurale înconjurătoare.

Calitatea infrastructurii de transport, gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie şi creştere economică. Investiţiile în infrastructura serviciilor educaţionale, de sănătate și sociale sunt în mod egal necesare. În cadrul sistemelor de servicii educaţionale, de sănătate și sociale, o componentă importantă o reprezintă infrastructura, urmată de resursa umană. Măsurile de îmbunătăţire a infrastructurii reprezintă componente care pot contribui la dezvoltarea capitalului uman, sunt interdependente.

În ceea ce privește lipsa înregistrărilor cadastrale din Dăbuleni, din nou facem mențiunea că aceasta este o problemă națională ce necesită rezolvare urgentă. Lipsa informaţiilor privitoare la proprietăţi duce deseori la întârzieri în confirmarea valabilităţii terenului pentru proiecte de infrastructură, afectând astfel  și accesului la programe de finanțare ale UE în România urbană și rurală și, implicit, asupra dezvoltării locale și regionale. 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI DĂBULENI PENTRU PERIOADA 2014-2020 are ca elemente conceptuale de bază obiectivele si prioritățile Strategiei Europa 2020 și a Planurilor Naționale de Dezvoltare, însă, în același timp, este construită pe experienţa şi cunoştinţele existente la nivel local, precum şi pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor locale, în funcţie de potenţialul şi resursele proprii. Prin politicile, măsurile și planul de acțiune pe care le propunem pentru dezvoltarea comunității din Dăbuleni, urmărim o abordare integrată în tandem cu dezvoltarea complexă europeană, pornind de la ceea ce este orașul Dăbuleni astăzi şi mergând către ceea își dorește să devină.

 

POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

 

POLITICA DE SPRIJINIRE A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Dezvoltarea capacității instituționale la nivel local

-          Elaborarea/revizuirea de strategii de dezvoltare, planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului

-          Elaborare de studii de (pre) fezabilitate / studii de oportunitate / documentații tehnice

-          Programe de formare a personalului din administrație

-          Cooperare teritorială, schimburi de experiență

-          Implementarea sistemelor de tip e-administrație

-          Implementarea sistemelor de management

Creșterea eficienței energetice și promovarea energiilor alternative

-          Reabilitarea termică a clădirilor de locuit și a celor de interes public

-          Extinderea / modernizarea infrastructurii de iluminat public

-          Reducerea consumurilor specific de energie prin utilizarea unor sisteme de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public, clădiri publice, spitale, unități de învățământ

-          Implementarea unui sistem de monitorizare video a orașului

-          Valorificarea energiilor verzi, regenerabile

Îmbunătățirea mediului urban și revitalizarea orașului

-          Construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport

-          Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale, etc.);

Reducerea poluării urbane

-          Realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

-          Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice;

-          Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;

Îmbunătățire cadastrală

-          Demarare proces de înregistrare cadastrală a terenurilor

 

POLITICA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Dezvoltarea infrastructurii de transport

-          Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi, inclusiv parcări

-          Îmbunătățirea calității transportului în comun

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de apă și canalizare

-          Creare/extindere/modernizare sistem de distribuție a apei

-          Creare/extindere/modernizare sistem de canalizare

-          Captare de noi surse de apă

-          Stații de pompare pentru îmbunătățirea presiunii și debitului  apei

-          Creștere capacitate de înmagazinare a apei

 

 

POLITICA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI SOCIAL

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Îmbunătățirea infrastructurii și a și a serviciilor de sănătate și sociale

-          Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii sociale de sănătate

-          Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii serviciilor sociale;

-          Înființare centru social pentru bătrâni

-          Derularea de campanii de informare și constientizare

-          Promovarea parteneriatului public privat in furnizarea serviciilor sociale

-          Promovarea voluntariatului

 

 

POLITICA DE SPRIJINIRE A EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI SPORTULUI

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale

-          Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe), pentru învățământul general obligatoriu, liceu

-          Înfiintare de centre after-school și grădinițe cu program prelungit

-          Înființare și dotare Club Sportiv

-          Înfiinţarea de centre de formare profesională continuă

-          Derularea de campanii de informare și conștientizare

-          Amenajarea de ateliere de meșteșuguri tradiționale (lemn, lut, textile, pictură)

-          Înfiinţarea unor cluburi pentru copii, tineri, vârstnici

-          Iniţierea schimbului cultural cu alte instituţii cultural – artistice la nivel national și international

 

 

POLITICA DE IMPLEMENTARE A UNUI MANAGEMENT DURABIL AL MEDIULUI

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Managementul deșeurilor

-          dezvoltarea colectării selective a deșeurilor

-          creșterea capacității de valorificare a deșeurilor

Managementul riscurilor

-          Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă

-          Creşterea capacității de tratare a apei potabile

-          Împădurirea terenurilor degradate și neproductive

-          Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor

-          Prevenirea eroziunii solului și a deșertificării

-          Realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori

-          Împădurirea terenurilor degradate și neproductive

-          Dotarea cu echipamente a serviciilor pentru situații de urgență

Regenerarea terenurilor

-          Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor

-          Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare

-          Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, plantarea/gazonarea suprafețelor, plantare arbori)

-          Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate

-          Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tip alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare

-          Instalare wi-fi în spațiile publice

-          Instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect

-          Dotare mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire, etc)

-          Înlocuirea, racordarea la utilități publice a ternului obiect al investiției

-          Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

POLITICA DE REVITALIZARE A ECONOMIEI LOCALE

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Campanii de informare și diseminare de cunoștințe privind stimularea practicării activităților economice agricole într-un mod sustenabil

-          Campanii de conștientizare a fermierilor privind stimularea asocierii in vederea utilizării sistemului de irigații Sadova-Corabia

-          Campanii de conștientizare a fermierilor privind gestionarea durabila a terenurilor, aplicarea de tehnologii si practici specifice zonei

Înființare de forme asociative 

-          Înființare si organizare grupuri de producători sau orice alte forme asociative recunoscute de lege (asocieri în număr direct proporțional cu numărul de stații repuse în funcțiune din sistemul de irigații Sadova-Corabia)

-          Elaborarea de planuri de masuri in vederea obținerii de subvenții pentru apa, energie electrica, pentru structurile culturilor agricole, etc.

Instruirea fermierilor

-          Organizarea cursurilor de calificare/recalificare (aproximativ 600 fermieri in Dăbuleni)

-          Organizare de instruiri cu privire la tehnologiile noi de cultivare

-          Înființarea unui laborator acreditat pentru testarea si monitorizarea calității culturilor

Retehnologizare

-          Înființare seră pentru răsaduri

-          Înființare centru de colectare pentru producția fermierilor din localitate

-          Înființare fabrică de procesare legume-fructe

-          Înființarea unui laborator acreditat pentru testarea si monitorizarea calității culturilor

Dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit

 

-          Încurajarea dezvoltării durabile și încurajarea activității de pescuit (comercial, sportiv, științific si de familie) si acvacultură în zona Dunării

-          Crearea unei zone de agrement pescăresc si acvacultură (amenajarea unui heleșteu unde se pot desfășura competiții pescărești)

-          Amenajarea unui punct de desfacere in vederea valorificării resurselor pescărești din bazinele acvatice naturale

 


 PROIECTE DE INVESTIȚII CU FONDURI NERAMBURSABILE - DĂBULENI

 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Obiectul proiectului

Rezultate obținute

Valoarea proiectului

Surse de finanțare

Stadiul proiectului

1.

“Construire platformă pentru desfacere produse agricole, legume-fructe oraș Dăbuleni” MIS-ETC Code 613,  în cadrul proiectului „Trade logistics centre for development of cross border business and trade ”

Contract de finanțare nr. 95903/21.02.2012, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și orașul Dăbuleni

Execuție și întreținere  obiectiv- Construire platformă pentru desfacere produse agricole, legume-fructe

-          în implementare

-           

Valoarea 1.477.955,59 Euro

Programul Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 Axa prioritară 3- Dezvoltare economico-socială, Domeniul de intervenție 1- Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră și promovarea imaginii și identității regionale.

50%

2

„Realizarea unui sistem de supraveghere în orașul Dăbuleni, județul Dolj”

Contractul de finanțare nr. 3616/29.01.2012 , încheiat între Orașul Dăbuleni și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Realizare sistem de supraveghere video pe linia siguranței publice

-          în stadiu de licitație

Valoare 170.000 euro

Programul Operațional Regional, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”

10%

3.

„ Modernizarea căilor pietonale, amenajarea unor parcări și amenajarea unei zone verzi în orașul Dăbuleni, jud. Dolj”

Contractul de finanțare nr. 3621/29.01.2012, încheiat între Orașul Dăbuleni și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Amenajarea unor parcări pe str. Unirii, Victoriei, Caracal și a 3950 mp spații verzi

-          în stadiu de licitație

Valoare 1.924.052 euro

Programului Operațional Regional, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană

 

 

10%

4

„Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare pe suprafața totală de 156,9 ha”

Contractul pentru finanțarea nerambursabilă nr. 513 din 11.08.2011, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de finanțator, și Oraș Dăbuleni, în calitate de beneficiar.

Împădurire suprafețe de teren degradat constituit în perimetrul de ameliorare a orașului Dăbuleni

-          în implementare

-           

Valoare 711.024 euro

 

Administrația Fondului pentru Mediu

 

80%