PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

Proiecte de hotarare si referate» Proiect de hotarare - privind aprobarea Registrului Local al spatiilor verzi din orasul Dabuleni
» Proiect de hotarare - privind aprobarea dezmembrarii terenului apartinand domeniului public al orasului Dabuleni cu nr. cadastral 59721 situat T 231, P 2373/1
» Proiect de hotarare - orivind aprobarea dezmembrarii terenului apartinand domeniului public al orasului Dabuleni cu nr. cadastral 30601 situat in orasul Dabuleni, str. Unirii, nr. 8, fost T104 P58
» Proiect de hotarare - privind modificarea in minus a bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma de 80000 lei
» Proiect de hotarare - modificarea anexei nr. 2 la HCL Dabuleni nr. 30/29.09.2016 de aprobare a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local Dabuleni
» Proiect de hotarare - Modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si a serviciilor publice de interes local pentru anul 2017 aprobat prin HCL 60/28.12.2016
» Proiect de hotarare - Modificarea planului de investitii pentru anul 2017
» Proiect de hotarare - Mandatarea unui consilier local pentru a participa la A.G.A. din cadrul Companiei de Apa Oltenia SA
» Proiect de hotarare - Aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare pentru anul 2017
» Proiect de hotarare - Completarea inventarului bunurilor din domeniul privat
» Proiect de hotarare - Completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al orasului Dabuleni
» Proiect de hotarare - Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali
» Proiect de hotarare - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" la legea cadru nr. 153/2017
» Proiect de hotarare - Completarea cap. VI Strategia de dezvoltare. Protofoliu proiecte din Anexa la HCL Dabuleni nr. 40/2014
» Proiect de hotarare - Completarea cap. VI Strategia de dezvoltare. Protofoliu proiecte din Anexa la HCL Dabuleni nr. 40/2014
» Proiect de hotarare - Aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.07.2017
» Proiect de hotarare - Modificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul III al anului 2017 cu suma de 124 mii lei
» Proiect de hotarare - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III si modificarea programului de investitii pe anul 2017
» Proiect de hotarare - Desemnarea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentantilor CL Dabuleni in Consiliul de administratie din unitatile de invatamant din orasul Dabuleni si din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Liceului Teoreti
» Proiect de hotarare - Mandatarea d-lui viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA Ordinara din cadrul SC Compania de Apa Oltenia
» Proiect de hotarare - Privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitii "Reabilitare str. Dunarii si str. Caracal si modernizare strazi etapa I, Oras Dabuleni, jud. Dolj"
» Proiect de hotarare - Asigurarea cofinantarii de la bugetul local penru categoriile de cheltuieli aferente obictivului de investitii "Reabilitare str. Dunarii si str. Caracal si modernizare strazi etapa I, Oras Dabuleni, jud. Dolj"
» Proiect de hotarare - Aprobarea documentelor necesare demararii si derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realiz
» Proiect de hotarare - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul III al anului 2017 cu suma de 10 mii lei
» Proiect de hotarare - Infiintarea Serviciului asistenta medicala scolara, serviciul public de interes local fara personalitate juridica, de aprobare a organigramei si statului de functii ale acestuia
» Proiect de hotarare - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma 958 mii lei
» Proiect de hotarare - Aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si ale serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica
» Proiect de hotarare - Mandatarea domnului viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGO a actionarilor din cadrul SC Compania de Apa Oltenia SA
» Proiect de hotarare - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma de 25 mii lei
» Proiect de hotarare - Aprobarea procedurii avand ca obiect achizitia de imobile de catre UAT Dabuleni
» Proiect de hotarare - Modificarea poz. 7 si poz. 9 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dabuleni
» Proiect de hotarare - Casarea unui autoturism aflat in dotarea UAT Dabuleni in vederea achizitionarii unui autoturism prin programul de stimulare a innoirii Parcului Auto National (RABLA Clasic), diminuarea patrimoniului privat al orasului Dabuleni cu va
» Proiect de hotarare - Aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii prin concesiunea a serviciului de iluminat public al orasului Dabuleni si stabilirea modalitatii de gestiune a acestuia
» Proiect de hotarare - Punerea la dispozitia SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul proiectului "PROIECTUL REGIONAL DE DEZOVLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL DOLJ 2014-2020"
» Proiect de hotarare - Aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar al orasului Dabuleni pentru anul scolar 2018-2019
» Proiect de hotarare - Modificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma de 438 mii lei
» Proiect de hotarare - Rectificarea negativa a bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma de 59 mii lei
» Proiect de hotarare - Modificarea bugetului local pe trimestrul IV 2017 prin redistribuirea creditelor bugetare intre capitole in vederea asigurarii cheltuielilor de functionare si rectificarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii pe trim
» Proiect de hotarare - Mandatarea domnului viceprimar Stefan Zaria pentru a participa si a vota in adunarea generala ordinara a actionarilor din cadrul SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA care va avea loc in data de 18.12.2017 ora 13:00 si pentru a participa si