PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DĂBULENI - MANDAT 2020-2024

1. VĂNCICA NICU  -  PSD

2. NICOLA LELIOARA -  PSD

3. DINU ALIN-FLORIN - PSD

4. NICA IONEL - PSD

5. ȘOIMU DANIEL - PSD

6. SĂRĂCIN VICTOR - PSD

7. MUNCIOIU GRIGORE -  PSD

8. DANCIU CLAUDIA - PSD

9. SFÎRLOAGĂ LOREDANA -  PSD

10. IVĂNUȘ MARIUS – PNL

11. NANU MARIAN-VIOREL - PNL

12. GORGOTĂ REMUS-CRISTIAN - PNL

13. CRISTUINEA ALIN-FLORIN - PNL

14. PREDUȘ MIC-ȘTEFAN - PNL

15. CURTEANU AURELIA - PNL

16. DINU CĂTĂLIN-COSTINEL - PNL

17. DRĂGOI NICOLAE - PRO ROMÂNIA    

Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni

Fisiere:

» 2021
» HCL.NR.1/07.01.2021 - Pentru reglementarea unor aspecte privind funcționarea temporara a Centrului de vaccinare COVID_19 în orașul Dăbuleni, județul Dolj
» HCL.NR.2/11.01.2021 - Privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrari de interes local pentru repatizarea orelor de munca prestate de persoanele care vor beneficia de venit minim garantat în anul 2021
» HCL.NR.3/17.02.2021 - Privind modificarea HCL nr.51/2018 privind includerea in domeniul public a bunurilor publice realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007-2013, în valoare de 14.175.902,08 lei
» HCL.NR.4/17.02.2021 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contractului de cofinantare pentru obiectivul Extindere retea de joasa tensiune str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, orașul Dăbuleni
» HCL NR.5/17.02.2021 - Privind aprobarea darii în folosință gratuită a suprafeței de 1500 mp situată în str. Dunarii, nr.39, pe perioada de implementare a contractului DJ_CL 10 Extindere retele de apă si canalizare în zona Călărași-Bechet
» HCL NR.6/17.02.2021 - Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar al orasului Dabuleni pentru anul scolar 2021-2022
» HCL NR.7/2020 - Privind aprobarea contului de executie al bugetului general pentru anul 2020
» HCL NR.8/2021 - Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de transport public local de persoane din orasul Dabuleni, aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori în Orasu
» HCL NR.9/2021 - Privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Dabuleni în cadrul parteneriatului GAL VALEA DUNARII SUDOLT
» HCL NR.10/2021 - Privind darea în folosinta gratuita catre Serviciul de Ambulanta Judetean Dolj a 2 camere si hol, în suprafata de 33 mp, din imobilul situat pe strada Paraul Morilor, nr.5, aflat în domeniul privat al Orasului Dabuleni, judetul Do
» HCL NR.11/2021 - Privind mandatarea unui reprezentant al CLD pentru a vota în Adunarea GEnerala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA care va avea loc în data de 05.04.2021, ora 11:00
» HCL NR.12/2021 - Privind aprobarea bugetului pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din Orasul Dabuleni, judetul Dolj: locație Vancica, Stanoi, Magheru si extinderea caiac-canoe”
» HCL NR.13/2021 - Privind aprobarea bugetului local al Orașului Dăbuleni pe anul 2021
» HCL NR.14/2021 - Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru construire ”Centru comercial, amplasare reclame luminoase, amplasare totem, amenajare platforme si împrejmuire incinta”str.T.Aman
» HCL NR.15/2021 - Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii C.L.D.
» HCL NR.16/2021 - Privind mandatarea reprezentantului C.L.D. pentru a vota în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA care va avea loc în data de 10.05.2021, ora 12:00
» HCL NR.17/2021 - Privind modalitatea de gestiune a activitatii de administrare a Depozitului de Deseuri Mofleni
» HCL NR.18/2021 - Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dabuleni
» HCL NR.19/2021 - Privind modificarea, prin act aditional a Contractului de închiriere pășune nr. 33039/02.07.2015
» HCL NR.20/2021 - Privind modificarea, prin act aditional a Contractului de închiriere pășune nr. 33028/08.05.2017
» HCL NR.21/2021 - Privind modificarea, prin act aditional a Contractului de închiriere pășune nr. 33029/02.07.2015
» HCL NR.22/2021 - Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Dabuleni în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 07.06.2021, ora 11:00
» HCL NR.23/2021 - Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 15,20 ha pajiste permanenta în proprietatea privata a Orașului Dăbuleni
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011