PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DĂBULENI - MANDAT 2016-2020

1. ZARIA ȘTEFAN  - PNL

2. CRISTUINEA ALIN-FLORIN -  PNL

3. MIHĂILICĂ MARIN  - PNL

4. PREDUȘ-MIC ȘTEFAN  -  PNL

5. BADI ALEX-DANIEL  -  PNL

6. DOBRICĂ ȘTEFAN  -  PNL

7. NANU MARIAN-VIOREL -  PNL

8. MORARU ALIN-STELIAN  -  PNL

9. DINU CĂTĂLIN-COSTINEL  -  PNL

10. IVĂNUȘ MARIUS – INDEPENDENT

11. DRĂGOI NICOLAE – PSD

12. DIACONU LUCIAN - PSD

13. NICA IONEL - PSD

14. MARIN IULICA - PSD

15. DINU ALIN-FLORIN  - PSD

16. ȘOIMU DANIEL  - PSD

17. BUNCIU CORINA-IULIANA - PSD     

Fisiere:

» 2017
» HCL NR. 1/2017 - Modificarea Anexei 2 la HCL nr. 30/29.09.2016 de aprobare a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si ale serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica
» HCL NR. 2/2017 - Modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si a serviciilor publice de interes local pentru anul 2017, aprobat prin HCL Dabuleni nr. 60/28.12.2016
» HCL NR. 3/2017 - Organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar al orasului Dabuleni pentru anul scolar 2017-2018
» HCL NR. 4/2017 - Aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora
» HCL NR. 5/2017 - Aprobarea cuantumului lunar al burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
» HCL NR. 6/2017 - Aprobarea inchirierii suprafetelor de teren arabil care fac parte dn islazul comunal aflat in proprietatea privata a Orasului Dabuleni
» HCL NR. 7/2017 - Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele care vor beneficia de venit minim garantat in anul 2017
» HCL NR. 8/2017 - Aprobarea contului de executie al bugetului general al orasului Dabuleni aferent anului 2016
» HCL NR. 9/2017 - Desemnarea Primarului Orasului Dabuleni - dl. Aurel Bajenaru in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Orasului Dabuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia
» HCL NR. 10/2017 - Mandatarea Primarului Orasului Dabuleni - dl. Aurel Bajenaru in calitate de Reprezentant legal al Consiliului Local al orasului Dabuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor "ECOD
» HCL NR. 11/2017 - Mandatarea d-lui viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA Ordinara din cadrul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., care va avea loc la data de 10.03.2017, orele 14:00 si in AGA Extraordinara din datade 10.03.2017, o
» HCL NR. 12/2017 - Modificarea tarifelor activitatilor de salubrizare delegate catre SC ROSAL GRUP SA
» HCL NR. 13/2017 - Aprobarea idicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE STRAZI ETAPA II, ORAS DABULENI, JUD. DOLJ"
» HCL NR. 14/2017 - Asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI ETAPA II, ORAS DABULENI, JUD. DOLJ"
» HCL NR. 15/2017 - Aprobarea bugetului local al orasului Dabuleni pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020, programul de investitii pentru anul 2017 si repartizarea excedentului din anii anteriori
» HCL NR. 16/2017 - Mandatarea domnului primar Aurel Bajenaru sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia aprobarea pretului pentru apa industriala care urmeaza sa fie aplicat de catre SC Compania de
» HCL NR. 17/2017 - Mandatarea domnului primar Aurel Bajenaru in adunara generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia sa sustina si sa voteze aprobarea majorarilor cotizatiei anuale de la 0,7 lei/an/locuitor la 1,00 lei/an/locuitor, ince
» HCL NR. 18/2017 - Aprobarea inchirierii unei suprafete de 264,48 ha pajiste aflata in proprietatea privata a Orasului Dabuleni
» HCL NR. 19/2017 - Aprobarea calendarului principalelor manifestari cultural-educative care vor fi organizate de UAT Dabuleni in anul 2017
» HCL NR. 20/2017 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura a orasului Dabuleni, jud. Dolj
» HCL NR. 21/2017 - Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de management, a Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management si a co
» HCL NR. 22/2017 - Constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale existente la nivelul orasului Dabuleni
» HCL NR. 23/2017 - Mandatarea d-lui viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA Ordinara din cadrul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., care va avea loc in data de 15.05.2017, ora 14:00
» HCL NR. 24/2017 - Stabilirea tarifului unic de distanta pentru serviciul de transport public local de persoane in regim de taxi desfasurat pe raza orasului Dabuleni
» HCL NR. 25/2017 - Analiza si aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03.2017, intocmit pe cele doua sectiuni
» HCL NR. 26/2017 - Solicitarea transmiterii unei parti din imobilul ce apartine domeniului public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - a Agentiei Nationale a Imbunataririlor Funciare R.A. in domeniul publi
» HCL NR. 27/2017 - Modificarea poz.7 si poz.9 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dabuleni
» HCL NR. 28/2017 - Modificarea HCL Dabuleni nr. 37/29.09.2016 pentru aprobarea incheierii Proiectului "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, jud. Dolj" si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia
» HCL NR. 29/2017 - Modificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul II al anului 2017 cu suma de 238 mii lei
» HCL NR. 30/2017 - Aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din orasul Dabuleni
» HCL NR. 31/2017 - Aprobarea desmembrarii terenului apartinand domeniului public al orasului Dabuleni cu nr. cadastral 59721 situat in T231 P2373/1
» HCL NR. 32/2017 - Aprobarea desmembrarii terenului apartinand domeniului public al orasului Dabuleni cu nr, cadastral 30601 situat in orasul Dabuleni str. Unirii, nr. 8 - fost T104 P58
» HCL NR. 33/2017 - Modificarea in minus a bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma de 80 mii lei
» HCL NR. 34/2017 - Modificarea anexei nr. 2 la HCL Dabuleni nr. 30/29.09.2016 de aprobare a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local Dab
» HCL NR. 35/2017 - Modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si a serviciilor publice de interes local pentru anul 2017 aprobat prin HCL 60/28.12.2016
» HCL NR. 36/2017 - Modificarea planului de investitii pentru anul 2017
» HCL NR. 37/2017 - Mandatarea unui consilier local
» HCL NR. 38/2017 - Aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare pentru anul 2017
» HCL NR. 39/2017 - Completarea inventarului bunurilor din domeniul privat
» HCL NR. 40/2017 - Completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al orasului Dabuleni
» HCL NR. 41/2017 - Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali
» HCL NR. 42/2017 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" la legea cadru nr. 153/2017
» HCL NR. 43/2017 - Completarea cap. VI Strategia de dezvoltare. Protofoliu proiecte din Anexa la HCL Dabuleni nr. 40/2014
» HCL NR. 44/2017 - Aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.07.2017
» HCL NR. 45/2017 - Modificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul III al anului 2017 cu suma de 124 mii lei
» HCL NR. 46/2017 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III si modificarea programului de investitii pe anul 2017
» HCL NR. 47/2017 - Desemnarea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentantilor CL Dabuleni in Consiliul de administratie din unitatile de invatamant din orasul Dabuleni si din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Liceului Teoreti
» HCL NR. 48/2017 - Mandatarea d-lui viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA Ordinara din cadrul SC Compania de Apa Oltenia
» HCL NR. 49/2017 - Privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitii "Reabilitare str. Dunarii si str. Caracal si modernizare strazi etapa I, Oras Dabuleni, jud. Dolj"
» HCL NR. 50/2017 - Asigurarea cofinantarii de la bugetul local penru categoriile de cheltuieli aferente obictivului de investitii "Reabilitare str. Dunarii si str. Caracal si modernizare strazi etapa I, Oras Dabuleni, jud. Dolj"
» HCL NR. 51/2017 - Aprobarea documentelor necesare demararii si derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realiz
» HCL NR. 52/2017 - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul III al anului 2017 cu suma de 10 mii lei
» HCL NR. 53/2017 - Infiintarea Serviciului asistenta medicala scolara, serviciul public de interes local fara personalitate juridica, de aprobare a organigramei si statului de functii ale acestuia
» HCL NR. 54/2017 - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma 958 mii lei
» HCL NR. 55/2017 - Aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si ale serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica
» HCL NR. 56/2017 - Mandatarea domnului viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGO a actionarilor din cadrul SC Compania de Apa Oltenia SA
» HCL NR. 57/2017 - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma de 25 mii lei
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011